Jaarvergadering

Wanneer

22 maart 2024    
19:30 - 23:30

Waar

Evenement type

Jaarvergadering Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen 2024

Het bestuur nodigt de leden van de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen bij deze uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen. Deze vergadering wordt gehouden op: vrijdag 22 maart 2024 om 20:00 uur

Zaal ’t Kesjotje, Marktstraat 2 te Swalmen, Inloop vanaf 19:30 uur

 

Wie de stukken voor de jaarvergadering per mail wil ontvangen dient een mail te sturen naar secretaris@mhvs.nl. Dan wordt voor de jaarvergadering het geheel toegestuurd.

1.Opening:

– de voorzitter opent de vergadering, doet mededelingen vanuit het bestuur en geeft de aanwezigen gelegenheid tot het lezen van de uitgereikte stukken.

2.Afgelopen jaar:

– notulen van de vorige algemene ledenvergadering;

– jaarverslag 2023 van de secretaris;

– financieel overzicht van 2023; toegelicht door de penningmeester;

– verslag van de kascontrolecommissie.

 

Pauze met koffie, thee en cake

 

3.Het nieuwe jaar:

– begroting van 2024;

– jaarprogramma 2024; de diverse interessante activiteiten zullen worden toegelicht;

– bestuursverkiezing:

aftredend en herkiesbaar is Charles Konings (penningmeester)

aftredend en herkiesbaar is Herm Geraedts (vice-voorzitter)

aftredend en herkiesbaar is Jan Engelen (bestuurslid)

De ledenvergadering is in de gelegenheid nieuwe bestuursleden voor te stellen.

We roepen de leden op om vooraf te komen met voorstellen.

– benoeming van een nieuw lid van de kascontrolecommissie.

4. Rondvraag

5. Sluiting

Voorzitter Toine Wuts zal iedereen uitnodigen voor een gezellige afsluiting.

6. Presentatie

Presentatie over ‘Modern Miense, een korte film over de verandering van Swalmen en de rest van ons land’ door Joeri Ritzen

 

Namens het bestuur,

Gerard Jonkman (secretaris)