Jaarvergadering 2023

Wanneer

31 maart 2023    
19:30 - 22:00

Evenement type

Jaarvergadering Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen 2023

Het bestuur nodigt de leden van Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen bij deze uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen.

Deze vergadering wordt gehouden op:
vrijdag 31 maart 2023 om 20:00 uur Zaal ’t Kesjotje, Marktstraat 2 te Swalmen. Inloop vanaf 19:30 uur.

Wie de stukken voor de jaarvergadering per mail wil ontvangen dient een mail te sturen naar secretaris@mhvs.nl. Dan wordt voor de jaarvergadering het geheel toegestuurd.

1. Opening:
– de voorzitter opent de vergadering, doet mededelingen vanuit het bestuur en geeft de aanwezigen gelegenheid tot het lezen van de uitgereikte stukken.

2. Afgelopen jaar:
– notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
– toelichting op de samenwerking met Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal;
– jaarverslag 2022 van de secretaris;
– financieel overzicht van 2022; toegelicht door de penningmeester;
– verslag van de kascontrolecommissie.

Pauze met koffie, thee en cake

3. Het nieuwe jaar:
– begroting van 2023;
– jaarprogramma 2023; de diverse interessante activiteiten zullen worden toegelicht;
– bestuursverkiezing:
* aftredend en niet herkiesbaar is Johanna Cox-Geraedts (bestuurslid)
* kiesbaar is Els Janssen-van Avesaath (bestuurslid)
* aftredend en herkiesbaar is Gerard Jonkman (secretaris)
Tijdens de ledenvergadering is men in de gelegenheid nieuwe bestuursleden voor te stellen.
We roepen de leden op om vooraf te komen met voorstellen.
– benoeming van een nieuw lid van de kascontrolecommissie.

4. Rondvraag

5. Sluiting:
– voorzitter Toine Wuts zal iedereen uitnodigen voor een gezellige afsluiting.

6. Presentatie:
– over de ontdekking van een voorheen onbekende zijweg van de Romeinse weg te Swalmen door Leo Verhart.

Namens het bestuur,
Gerard Jonkman (secretaris)