Bibliotheek

IndexTitel_1ToelichtingISBNUitgeverAuteur
1.00Woordenlijst Nederlandse Taal. Het nieuwe groene boekje
1.01Bakens van energie - Stichting Limburgs Landschap. Een ontdekkingstocht naar Limburgse Molens
10.01Verzamelmap Swalmen Algemeen. Bevat: Swalmen varia. Samenvattend verslag inspraakavond Heide.
10.01Verzamelmap Swalmen Algemeen. Bevat: Swalmen varia. Samenvattend verslag inspraakavond Heide.
10.02Jaarverslag werkgroep Gemeentepolitiek. Swalmen 1975-76.
10.02Jaarverslag werkgroep Gemeentepolitiek. Swalmen 1975-76.
10.03Toelichting behorende bij het uitgewerkt bestemmingsplan Kern Swalmen van de gemeente Swalmen. 1974 Ruyters en Haegens.
10.03Toelichting behorende bij het uitgewerkt bestemmingsplan Kern Swalmen van de gemeente Swalmen. 1974 Ruyters en Haegens.
10.04Gebruiksvoorschriften deel uitmakend van het bestemmingsplan Kern Swalmen van de Gemeente Swalmen. Ruyter en Haegens.
10.04Gebruiksvoorschriften deel uitmakend van het bestemmingsplan Kern Swalmen van de Gemeente Swalmen. Ruyter en Haegens.
10.05Voorschriften deel uitmakend van het bestemmingsplan Buitengebied van de Gemeente Swalmen. 1971
10.05Voorschriften deel uitmakend van het bestemmingsplan Buitengebied van de Gemeente Swalmen. 1971
10.06Gemeentelijk sociaal cultureel plan. 1982/1985 Gemeente Swalmen.
10.06Gemeentelijk sociaal cultureel plan. 1982/1985 Gemeente Swalmen.
10.07Periodiek Limburgs Landschap herfst 1983. Inh. Diverse foto's van Swalmen
10.07Periodiek Limburgs Landschap herfst 1983. Inh. Diverse foto's van Swalmen
10.08Voorschriften deel uitmakend van het bestemmingsplan Buitengebied, Gemeente Swalmen 1980.
10.08Voorschriften deel uitmakend van het bestemmingsplan Buitengebied, Gemeente Swalmen 1980.
10.09Gemeente Swalmen. Begroting 1989
10.09Gemeente Swalmen. Begroting 1989
10.10Bestemmingsplan buitengebied. Gemeente Swalmen.
10.10Bestemmingsplan buitengebied. Gemeente Swalmen.
10.11Hoogstam fruitbomen in Swalmen.
10.11Hoogstam fruitbomen in Swalmen.
10.12Gemeentelijk Milieubeleid.
10.13Gemeente Swalmen. Landschapsbeleidsplan. Buro Kragten B.V. 1991
10.14Gemeente Swalmen. Inventarisatie en beleidsontwikkeling fase 1 en 2 ten behoeve van het gemeentelijk Milieubeleidsplan. Gemeentelijk milieubeleidsplan en programma 1994 - 1997.
10.15Milieu Jaarverslag, van Houtum Papier te Swalmen 1998
2.01vervallen - niet meer actueel
2.02vervallen - niet meer actueel
2.03vervallen - niet meer actueel
2.04vervallen - niet meer actueel
2.05vervallen - niet meer actueel
2.06vervallen - niet meer actueel
2.07vervallen - niet meer actueel
2.08vervallen - niet meer actueel
2.09vervallen - niet meer actueel
2.10vervallen - niet meer actueel
2.11vervallen
2.12vervallen
2.13vervallen
2.14Structuurschema groene ruimte. Samenvatting kabinetsstandpunt. Reacties op de ontwerp-planologische kernbeslissing.
2.15vervallen
2.16Voorontwerp Provinciaal Omgevingsplan Limburg. Liefde voor Limburg - Provincie Limburg
2.17vervallen
2.18vervallen
3.01Verzamelmap verkeer en vervoer
3.02De aktie tegen Rijksweg 14. Rijksuniversiteit Leiden 1977
3.03Rijksweg 9. Rapport m.b.t. de voorgenomen aanleg van Rijksweg 9 in Friesland, Franeker. Werkgroep Rijksweg 9 - 1977
3.04Geen Rijksweg 7 door Waterland. Broek Waterland. Vereniging tot behoud van waterland. 1979
3.05Structuurschema verkeer en vervoer. Deel cl: Aanvullend advies. Den Haag. Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1979.
3.06Structuurschema verkeer en vervoer deel d: Regeringsbeslissingen Den Haag. Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1979
3.07Verkeer en vervoer in Nederland. Samenvatting van het structuurschema verkeer en vervoer. Den Haag Voorlichting verkeer en waterstaat 1977.
3.08Actiemogelijkheden bij de vaststelling van rijkswegen Natuur en Milieu 1982
3.09Gemeente Swalmen. Verkeerscirculatieplan. Technisch adviesbureau der Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
3.10Rapport over onteigening. Vereniging Milieudefensie 1990
3.11Trajectnota / MER Ijzeren Rijn. Hoofdrapport deel A: Hoofdlijnen Rail/infrabeheer Ministerie van Verkeer en Waterstaat
3.12Trajectnota / MER Ijzeren Rijn Hoofdrapport deel B: Hoofdstuk 1 t/m 5 Hoofdstuk 6 t/m 10 Achtergronden Rail/infrabeheer Ministerie van Rijkswaterstaat
3.13Samenvatting Trajectnota / MER Ijzeren Rijn Rail/infrabeheer Ministerie van Rijkswaterstaat
30.01vervallen
30.02vervallen
30.03vervallen
30.04vervallen
30.05vervallen
30.06vervallen
30.07Bestrijdingsmiddelen in en om huis. Natuur en Milieu 1982 , Utrecht.
30.08vervallen
30.09Ons welzijn en de bodemvervuiling. ANWB 1975. G. Huffels
30.10vervallen
30.11Vervallen
30.12Vervallen
30.13Vervallen
30.14Vervallen
30.15Vervallen
30.16Vervallen
30.17Vervallen
30.18Vervallen
30.19Vervallen
30.20Vervallen
30.21Vervallen
30.22Vervallen
30.23Vervallen
30.24Vervallen
30.25Vervallen
30.26Scheiden aan de bron. Gescheiden inzameling van delen van huishoudelijk afval.
30.27vervallen
30.28Koper in Milieu en voeding in Nederland. Coördinatie - commissie metingen van radioactiviteit en xenobiotische stoffen.
30.29vervallen
30.30Van geur naar hinder - Een onderzoek naar een duidelijke relatie tussen stankpotentieel en hinderpotentieel
30.31vervallen
30.32Milieu Jaarverslag 1999. Van Houtum Papier
31.01Vervallen
31.02Vervallen
31.03Vervallen
31.04Vervallen
31.05Vervallen
31.06Vervallen
31.07Vervallen
31.08Vervallen
31.09Vervallen
31.10Vervallen
31.11Het brede beekdal als klimaatbestendige buffer in de veranderende leefomgeving Peel & Maasvallei
31.12vervallen
31.13Ontwerp Waterleidingplan Limburg. E-140 no. 3, E-140 no. 3 bijl: 2,3,4,5 , E-140 no. 4 , E-140 no. 5 , E-140 no. 5 bijl: 1,2,3,4,5 , E-140 no. 6
31.14Maasdduinen Schakels langs een rivier 1998. Staatsbosbeheer - Stichting Limburgs Landschap
31.15Toekomst voor een zandrivier. Locatiestudie Stevensweert - Mook Jan. 1999
31.16Toekomst voor een zandrivier. Deelrapport geologie, geomorfomologie en hydrologie Jan. 1999
31.17Toekomst voor een zandrivier. Deelrapport Begrazing Jan. 1999
31.18vervallen
31.19vervallen
31.20Provinciaal waterhuishoudingsplan 1991-1995. Water in balans. Uitg. Provincie Limburg
31.21Van regen tot Maas - Grensoverschrijdend waterbeheer in droge en natte tijden. M. de Wit
31.22Vismigratie Limburgse beken. Waterschap Zuiveringschap Limburg - Grontmij.
31.23Herstel van een zandrivier Noordelijke Maasvallei. Verkenning van natuurontwikkelingsopties Noordelijke Maasvallei. Inrichtingsschetsen deelgebieden Noordelijke Maasvallei.
31.24Integraal waterbeheersplan Peel & Maasvallei. 1997 - 2000 Nota van wijzigingen.
31.25Een onderzoek naar de factoren die de abundantie en verspreiding van de Ranunculus fluitans in het Nederlandse deel van de Swalm beïnvloeden.
31.26Beken in de 21ste eeuw. De ideale beek vanuit maatschappelijk, technisch en ecologisch perspectief. Piet Verdonschot
31.27Het brede beekdal als klimaatbestendige buffer in de veranderende leefomgeving - Piet Verdonschot
31.2825 jaar Waterschap Roer en Overmaas - sprankelend, Bijzonder, grenzeloos!
33.01vervallen
33.02vervallen
33.03Zure regen. Themaboek Hunsel. D'n oetbinjel 86.
33.04vervallen
35.01vervallen
35.02 Afvalverbranding in Limburg. Een hanteerbare oplossing Uitg. PLEM
4.01Verzamelmap Rijksweg R 73, Rijksweg tracé ruggegraat, Natuur en milieu, vooroverleg R 73.
4.02Nota Rijksweg 73. De ruggegraat van Limburg.
4.03Rijksweg 73. Gedeelte Boxmeer - Maasbracht.
4.04Nota Rijksweg 73, Verslagen van de voolrlichtingsbijeenkomsten. Rijkswaterstaat 1980
4.05Nota Rijksweg 73. Commentaar. Maastricht. Milieufederatie Limburg 1979
4.06Rijksweg 72 - 73. Bijdrage voor de werkgroep Rijksweg 72 - 73 Roermond.
4.07Recreatie en toerisme. Tijdschrift van de ANWB - art. over R 73
4.08Rijksweg 73. Verkeersonderzoek Roermond en herziene verkeersprognoses. Venlo-Maasbracht 1984
4.09Startnota Rijksweg 73 - Zuid. Tracé - MER-studie.
4.10Projectnota/MER Rijksweg 73-Zuid in kort bestek.
4.11Gezamenlijke en integrale natuurvisie Oost-Roermond e.o.
4.12A73 en de natuur in 2000
4.13Projectnota MER Rijksweg 73-Zuid Kaartbijlage
4.14Raad van de WaterstaatBijlagen I t/m VII behorende bij het advies inzake Rijksweg 73, gedeelte Venlo-Maasbracht
4.15Raad van de Waterstaat Rijksweg 73, gedeelte Venlo - Maasbracht
4.16Rijkswaterstaat Alternatiefrapport westoever.
4.17Rijkswaterstaat MER Rijksweg 73 Zuid Traject Roermond St.Joost
4.18Rijkswaterstaat Hoofdrapport Rijksweg 73-Zuid.
4.19Rijkswaterstaat Bijlagenrapport Rijksweg R 73 - Zuid.
4.20Rijkswaterstaat Alternatiefrapport oostoever Rijksweg 73 - Zuid Projectnota / MER
4.21Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Dienst Landelijk Gebied Natuurcompensatieplan ijksweg 73- Zuid Rapport 3 concept
4.22Bezwaarschriften - voorstellen Rijksweg 73 Zuid. Milieudefensie Werkgroep A-73
4.23Rijkswaterstaat Herziening en aanvulling vergelijkend onderzoek deeltrajecten D en E van Rijksweg 73 - Zuid. Heidemij advies
4.24Rijkswaterstaat Vergelijkend onderzoek op drie locaties. Van Rijksweg 73 - Zuid Heidemij advies
4.25Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Landschapsvisie Rijksweg 73 - Zuid op de oostoever van de Maas (in-) gepaste Verzelfstandiging Dienst Landelijk Gebied
4.26Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Dienst Landelijk gebied Limburg. Natuurcompensatieplan Rijksweg 73 - Zuid Hoofdrapport
4.27Natuurcompensatieplan Rijksweg 73 - Zuid Technisch Achtergrondrapport
4.28Natuurcompensatieplan Rijksweg 73 - Zuid Reactienota Woord en Wederwoord
4.29Ruggengraat van Limburg A 73 - Zuid - Mooi Limburgs Boekenfonds
40.01Verzamelmap Fauna. Beschermde dieren. Jacht is natuurlijk. De taak van staatsbosbeheer. De lepelaar. Bescherm onze inheemse (vleer)muizen. Bloemen en bijen. Het ijsvogeltje no. 8 1978 en okt. 1980. Natuurwacht Limburg. De kiekendief. Hoed en noed yn't fjild. Oeverzwaluwen en ontgrondingen in Midden-Brabant. Lang zullen ze (kikkers) leven. Uit de winkel van Vogelbescherming. Tijdschr. Dierenbescherming 83. Kopie kwartels als mineervliegbestrijding
40.02Verspreiding, home range, voedsellokatie en voortplanting van de beverrat in Nederland. Scripte P. Kik 1977
40.03Vogels leren kennen H.P. Gallacher
40.04Verspreiding van de herpetofauna in Limburg. Natuurhist. Genootsch. Limburg. Lenders, Broen, Hermans en v. Hoogstraten
40.05De bosuil. Utrecht uitg. Kosmos 1983. J.H. Mooy
40.06De zilvermeeuw. Utrecht. Kosmos. R. Goldbach en K. Hansen
40.07De blauwe reiger. Utrecht Kosmos. A. Blok en T. Dybbro
40.08De waterral. Utrecht Kosmos. G. de Kroon
40.09De kleine rietgans Utrecht Kosmos. J. Philipona
40.10De knobbelzwaan Utrecht Kosmos. W. Ruitenbeek en P. Andersen-Harild
40.11De kerkuil Utrecht Kosmos. J. de Jong
40.12De hamster. Kwartetreeks.
40.13Bonte wereld der insekten. Thieme's zakboek voor natuurvrienden. H. Pfletschiner
40.14Zoogdieren, reptielen en amfibieën. N. Arnold, D. Ovenden en G. Corbet
40.15Thieme's vogelatlas. Deel 1 de europese broedvogels
40.16Deltas junior-dierenencyclopedie. J.M. de Jong
40.17Bedreigde dieren Utrecht enz. Uitg. Het Spectrum
40.18Vogels. M.H.V.S. - Swalmen. Cursus vogelkennis 1986.
40.19Nederlandse jager. Reewild nr. mei 76.
40.20Otterpost juni en sept 83. 4e jaarg.
40.21Marterspiegel apr. 1986
40.22Het vogeljaar jaarg. 30 no. 6 dec. 82
40.23De das in Nederland. Das en Boom 1988. J.J. Dirkmaat
40.24Vogels in Limburg. Natuurhist. Gen. in Limburg en Vogelwacht Limburg. 1986
40.25De das in Nederland. W. Loode.
40.26Een vederlichte wanhoop. Tek. van P. Vos. Amsterdam Arbeiderspers. K. v. Zoomeren
40.27Sporenboekje. Om diersporen mee te herkennen. Bijl: D'n Oetbinjel Hunsel
40.28Inv. Voortpl. biotopen en amfibieën Stadsgewest Roermond. 1987. Plan tot herstel, onderhoud en aanleg. 1989
40.29Verbindingswegen voor plant en dier.
40.30Info-map Dierenbescherming Kring Midden-Limburg
40.31Vogelwerkgroep I.V.N. Jaarverslag 1984 en 1986. Werkgroep Beesel-Belfeld-Tegelen
40.32Inventarisatie kerkuil in Limburg 1989. 1990 em 1992. Consulentschap Natuur, Milieu en Faunabeheer
40.33Overleggroep poelenbeheer mrt. 1985. Aktieplan tot behoud en herstel van de in het stadsgewest Roermond voorkomende amfinbieën.
40.34De fascinerende dierenwereld. Kaartenmap - incompleet.
40.34Vossen. Stichting Kritisch Faunabeheer. Verg. v. Zoogdierkunde.
40.35Hommels en zweefvliegen Naam - zoeklijst. J. Manders.
40.36Kijken en luisteren naar vogels. Uitg. Postgiro.
40.37Wie ziet deze dieren nog in nederland. Uitg. Postgiro
40.38Onmenselijke zintuigen. H. van Maanen
40.39Nederlandse macrofungi. Standaardlijst suppl. 1988
40.40Wetenschappelijke mededelingen. Koninkl. Nederl. Natuurhist. Verg. De Nederlandse naaktamoeben, aangroeisel op planten en dieren in het Nederlandse zoete water.
40.41Jaarboek Natuur 1993. P.G.O. Flora en Fauna. Vlinderstichting in Wageningen
40.42Het zuiden opent zijn natuur, reis- en natuur album van löss tot peel. Uitg. Tim-oil.
40.43Beschermingsplan dagvlinders. Minist. v. landb. en Viss. 1989
40.44Het vogelboek Philip Burton & Peter Hayman
40.45Ruimte voor de vogels - Uitgave van de Vogelbescherming
40.46Het grote vogelboek in kleur. Auteur: J. Felix
40.47Waterrijk. Flora en fauna van ons zoete water. Midas Dekkers en Jan den Hengst.
40.48Voorlopige verspreiding van dagvlinders in het Swalmdal. Auteur: Ernest van Asseldonk
40.49Bescherming van biodiversiteit eem weerbarstige uitdaging Jan van der Straaten e.a.
41.01Verzamelmap Flora. De knotwilg 74-75. Bescherm de wilde planten. Heemtuin. Plantengroei in het Swalmdal. Riet mis je pas als het weg is. Kopfweiden gehören in unsere Kulturlandschaft. Wat doet het wereldnatuurfonds. Aktie: Swalmen Redt de knotwilg.
41.02Houtwallen in het boerenland. Ontstaan en onder houd van wallen - singels - kaden - heggen en graften. W. Alleijn. St. Natuur en Milieu 1980
41.03Leerboek der plantkunde. Wolters Groningen. E. Reinders
41.04Handleiding cursus plantkunde voor beginners. Uitg: M.H.V.S. Swalmen
41.05Hoogstam in Limburg
41.06Geef om de natuur. Redding voor een bedreigde planeet.
41.07Gids van het plantkundige natuurpad. Nederlandse uitgave van het natuurstudiepark Haus Wildenrath.
41.08Ziekten en plagen van de nederlandse bossen. Uitg. Staatsbosbeheer
41.09Hoogstambomen. De bloesem van Limburg St. IKL Limburg.
41.10Het seksuele leven van de planten A. Bristow
42.01Verzamelmap wegbermen. Gebruik van bestrijdingsmiddelen op wegbermen. Wegenbouwers ijveren voor de bonte berm
42.02Het onderhoud van begroeiing op wegbermen en taluds. St. Studiecentrum Wegenbouw. Werkg4r. E 6 mei 1975
42.03Wegbeplantingen. St. Studiecentrum Wegenbouw Werkgr. E 7 juli 1976
42.04Wegbermbeheer St. Studiecentrum Wegenbouw Werkgr. E 6 juni 1980
42.05Bomen en struiken langs wegen St. Studiecentrum Wegenbouw Werkgr. E 7 nov. 1981
42.06Handleiding voor het maaien van wegbermen Dir. Limburg v.d. Rijkswaterstaat St. Studiecentrum Wegenbouw W. Heemsbergen en G. Verhoek
42.07Beheersplan voor de wegberemn in de gemeente Swalmen . M.H.V.S. te Swalmen L. Geujen, W. Didden en H. Heijnen
42.08Gemeente Swalmen Maaien bermen, waterlopen e.d. en bijkomende werken 1999 t.m. 2001. Buro Kragten - Roermond
43.01Verzamelmap wettel. overeenkomsten i.v.m. beheer Visserijwet. Over beheerovereenkomsten gesproken wat doet de st. beheer landbouwgronden Resultaten enquete vrijw. landschapsbeheer Bijdr. regeling voor bos-natuur en landschapsbe- heer
43.02Verslagvrijwillig landschapsbeheer 1988. Werkgroep Meinweg
43.03Beheersplan Maasdal
43.04Landschapsbeheheer IKL Jaarverslagen 1986 t/m 1988.
43.05Informatiemap IKL Kleine Landschapselementen. Samen voor een duurzaam LimburgStichting Milieufederatie Limburg
44.01Shell-journaal van het waterlandschap. 1978 J. de Kam
44.02Ontdek Nederland. A.N.W.B.
44.03Natuurbeleidsplan - Regeringsbeslissing
44.04Hoogstamboomgaarden vroeger en nu. Gemeente Eijsden
44.05Geriefhoutbosjes Uitg.Natuur en Milieu
44.06Natuurontwikkeling voor beginners. Landelijk overl. Natuur- en landschapsbeheer
44.07Jaarverslag 1992 Stichting Natuur en Milieu
44.08Jaarverslagen IKL 1992 - 1994 - 1995 Instandhouding kleine landschapselementen Limburg
44.09Het land van Peel en Maas. Natuurgebieden in Zuid-Oost-Nederland WML - De Limburger
44.10Gedenkboek "Stichting Het Limburgs Landschap" 1931 - 1956
45.01Duurzame akkerbouw: een prachtige uitdaging. Uitgegeven door Heineken International
46.00Provincie LimburgAanvulling ZON - AVI Aanvullende info. lichtkwaliteit Midden-Limburg
46.01Afvalverbranding in Limburg.Provincie Limburg.Besluit AVI-ZON.Besluitvorming inzake de realisatie van een afvalverbrandingsinstallatie in Zuid-Oost Nederland.Inspraaknota - besluit
5.01Geen tekst
5.0225 jaar met Daad en Raad voor natuur en landschap. Stichting IKL Roermond
5.03Vervallen
5.04Begraven schollen en dallandschap van Midden- en Noord- Limburg en Noord-Brabant.
5.05Bedreigde landschappen. Stichting Teleac Utrecht 1976
5.06Inspelen op landschapsparken.
5.07Het dilemma van de nationale landschapsparken.
5.08Interimnota - Landinrichtingswet.
5.09Eindadvies Nationale Landschapsparken.
5.10Stedenbouw en volkshuisvesting.
5.11Nationale landschapsparken en de schoonheid van ons land.
5.12Ruimte voor groen.
5.13Wat blijft er van het Limburgs Landschap over?
5.14Toeristische wegwijzer 1982 Noord- en Midden Limburg. VVV Noord- en Midden-Limburg
5.15vervallen
5.16Bibliographischer Führer zum Naturpark. Schwalm - Nette. Landeskundlich Rheinland Verlag Köln
5.17Het Historisch Landschap. Ook een zorg. Platform Landschap en Cultuurhistorie
5.18Jaarboek 1996, 1998. Stichting Instandh. Kleine Landschapselementen in Limburg
5.19Zeitlos - Grenzenlos. Op de sporen van een cultuurlandschap tussen Maas en Rijn
5.20Landschappen van Maas en Peel en kaarten - J. Renes. Verzamelmap Streekplan Noord en Midden-Limburg.
50.01Verzamelmap Heemkunde. Monumentenwet en Archeologie. Een Romeins grafveld aan Kennedysingel te Melick. Knipselkrant. Paleontologie algemeen. Soc. Hist. Centr. v. Limburg. De mens en het landschap. Kaart Gemeente Swalmen ca. 1867. Levend dorp vol monumenten. Actieve archeologie Nederland. Hunebedden en grafheuvels Drenthe info. De geschiedenis v.e. streek en voorbije tijd. Swalmen - Asselt Romantiek en Nijverheid. Stencil exp. Alles uit de kast. Archeologische vondsten.
50.03Mededelingen van de raad voor de volkskunde Maas-Rijn
50.04Neerland's volksleven in den oogsttijd Folkloristische film in zes afdeelingen. D.J. v.d. Ven
50.06Kent en versint eerdat je mint. Vrijen en trouwen 1500-1800 Hist. Museum Marialust Apeldoorn
50.07Informatiecentrum Volkscultuur Jaargangen 1987 t/m 1991 7 nummers
50.08Rijke oogst van schrale grond Zuid-nederlandse volkscultuur een overzicht van ca. 1700 - 1900
50.09Beschuit met muisjes en andere gebruiken rond geboorte. I. Strouken
50.10Auteursrecht in theorie en praktijk. G.J.H.M. Mom Nederl. Centr. v. Volkcultuur
50.11Vijftig jaar Limburgse Land en Tuinbouw Ir. Planje
50.12 De wenskaart onder de loep Kerstverzamelingen Limburgs Volkskundig centrum
50.13Alledaags maar bijzonder Volkskunst uit Limburg 1750 - 1950 Limburgs Volkskundig centrum
50.14Uit het hart gegrepen Verhalen en gezegdes en gebruiken rond het hart Nederl. Centr. v. Volkscultuur
50.15Jopie, joepie etc. en andere bekende Nederlan- ders. Nederl. Centr. v. Volkscultuur
50.16Bruidssuikers en wittebroodsweken Gebruiken rond het huwelijk. Ineke Strouken
50.17Öpke Döpke Sjpeelkes versjes en leedjes in 't Remunjs Veldekekrink Remunj
50.18Kleurrijk Utrecht Dagelijks leven in een multiculturele stad. Nederl. Centr. v. Volkscultuur
50.19Maaslandse Monografieën - Boekenlijst
50.20Volkscultuur aan de universiteit. Databank van lopende onderzoeken.
50.21Zandloper, zeis en pierlala. Symbolen van de dood in volkskunst en cultuur Dr. G.T. Haneveld
50.22Gebruiksemail. Volkscultuur uit Limburg Limb. Volksk. Centrum Limbricht
50.23Texel - eilanders vertellen Centr. v. Volkscultuur Utrecht
50.24De eerste kerken in Utrecht Sint Thomas, Sint Salvator en Sint Maarten Centrum voor Volkscultuur Utrecht
50.25Streekgebonden kleding Onderzoek in Nederland en Vlaanderen Nederl. Centr.
50.26Driekoningenzingen Een lange en levende traditie Nederl. Centr. v. Volkscultuur Streek VVV Hart van Brabant
50.27De kunst van het vertellen Nederl. Centr. v. Volkscultuur J. Swagerman
50.28Limburgse voorouders
50.29Film als document Naar een Limburgs film- en videoarchief
50.30Dagelijks leven op Limburgse kastelen Voeding en voedselbereiding 1350 - 1600 Limburgs Museum
50.31Het ijzersterke prentenboek Schetsen uit negentiende-eeuwse kinderboeken Nederl. Centr. v. Volkscultuur
50.32Rondom Pasen Iconografie en symboliek in de beeldende kunst rondom de opstanding van Christus Nederl. Centr. v. Volkscultuur Paul Bröker50.33 15 Voorbeeldprojekten Toerisme en cultuur Meer toekomst door samenwerken AVN - Nederl. Centr. v.Volkscultuur Utrecht
50.34Het verdwenen lijk en anderse stadssagen Centr. v. Volkscultuur Utrecht
50.35Devotionalia Religieuze voorwerpen uit het katholieke leven Drs. W. Th. Knippenberg
50.36De gestampte pot Eetcultuur in Nederland Nederl. Centr. v. Volkscultuur Utrecht
50.37Volkscultuur in de lage landen De Nederlandse culturele identiteit Nederl. Centr. v. Volkscultuur Utrecht
50.38Ja, ik wil. Liefde en huwelijk vroeger en nu Limb. Volksk. Centr. Limbricht
50.39Riet en griendcultuur in Nederland Groot Spreekwoordenboek. Herkomst, betekenis en gebruik van alle Bekende spreekwoorden.
50.41Actieprogramma cultuurbereik 2001 - 2004
50.42Handleiding voor het internationaal standaard boek nummer Stichting ISBN
50.43Leven in geloof, Foto-tekstboek M. Coppens en C. Konings (met foto's uit Asselt van bloementapijten.
50.44Recepten en rolpatronen Nederlandse kranten en hun vrouwelijke lezers 199 - 1988 Carli Schuit & Joan Hemels
50.45Aan de slag met het onderwijs Handleiding voor historische verenigingen om samen te werken met het onderwijs.
50.46Om de stembus Verkiezingsaffiches 1918 - 1989
50.47De geschiedenis van het geld.Handboek numismatiek –Teleac
50.48De kadans van de getouwen Heren en knechten in de Nederlandse textiel - Adriaan Buter
50.49Gedachtenisprentjes Auteurs Frans Plijmaekers en Victor Spauwen
50.50Volkskundige Curiosa uit de Limburgse Musea Limburgs Volkskundig Centrum - Limbricht
50.51Nonnen in Nederland. Een tip van de Sluier Ilse Verhees
50.52Asperges in olieverf, een koninklijke groente in de zeventiende eeuw
50.53Daar komt de bruid - Honderd jaar rozengeur en maneschijn Auteur: Martine van Rooijen
50.54Dit zijn wij De belangrijkste 100 tradities van Nederland Auteur Ineke Strouken
50.55De Nederlandse geschiedenis in een notedopPrometheus Amsterdam
50.56Over hellebaarden donderbussen en huurlingenH.W. Koch
50.57Pas op de dichter lacht. Piet Barneveld, Jan Heerze, Jan de Zanger - Walva boek
50.58Middel Nederlansch Handwoordenboek - J Verdam
50.59Tussen schandpaal en schavot Leo Lensen en W.H. Heitling
50.60De gijzeling - Uitgave Elsevier maagazine
50.61Op zoek naar de vijfde eeuw - De Franken tussen Rijn en Maas H. Heidinga en G. Offenberg
50.62Geschiedenis van het kostuum - Lucienne Brunin
50.63Groot handwerkboek uit Grootmoeders JeugdIlonka en Leonard de Vries - Margit Reij
50.64Volkswijsheid van dag tot dag - Paul van Zummeren De eeuwigdurende volkskalender
50.65Landleven Het boerenbestaan van toen - Ton de Joode
50.66Onze volkskunst - Dr. Tjaard de Haan - 1979
50.67Onze folklore - S.J. van der Molen - Paul Vogt 1980
50.68Voor gek gehouden - Geschiedenis van de Krankzinnigen-Zorg in Nederland
50.69Poeders, pillen en Patiënten Apothekers en hun zorg voor de gezondheid door de eeuwen heen.
51.01Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboeken
51.02Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboeken
51.02.1Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.10Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.11Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.12Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.13Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.14Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.15Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.16Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.17Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.18Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.19Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.2Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.20Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.21Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.22Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.23Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.24Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.25Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.26Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.27Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.28Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.29Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.3Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.30Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.31Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.32Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.33Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.34Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.35Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.36Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.37Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.38Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.39Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.4Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.40Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.5Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.6Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.7Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.8Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.02.9Heemkundevereniging Maas – en Swalmdal – jaarboek –
51.03Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.1Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.10Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.11Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.12Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.13Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.14Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.15Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.16Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.17Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.18Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.19Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.2Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.20Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.21Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.22Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.23Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.24Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.25Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.26Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.27Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.28Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.29Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.3Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.30Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.31Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.32Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.33Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.34Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.35Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.36Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.37Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.38Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.39Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.4Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.40Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.41Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.42Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.43Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.44Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.5Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.6Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.7Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.8Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.03.9Publications de la SocieteHistorique et Archeologic dans le Limbourg – Jaarboeken
51.04Jaarboeken van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
51.04.1Jaarboeken van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
51.04.2Jaarboeken van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
51.04.3Jaarboeken van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
51.04.4Jaarboeken van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
51.04.5Jaarboeken van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
51.04.6Jaarboeken van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
51.04.7Jaarboeken van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
51.04.8Jaarboeken van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
51.1.1Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.10Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.11Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.12Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.13Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.14Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.15Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.16Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.17Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.18Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.19Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.2Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.20Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.21Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.22Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.23Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.24Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.25Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.26Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.27Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.28Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.29Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.3Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.30Index 1 t/m 30 . 1999-2000
51.1.31NIET AANWEZIG
51.1.32Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.33Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.34Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.35Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.36Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.37Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.38Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.39Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.4Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.40Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.41Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.42NIET AANWEZIG
51.1.43Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.44Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.45NIET AANWEZIG
51.1.46NIET AANWEZIG
51.1.47Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.48Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.49Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.5Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.50Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.51Index jaarboeken HVR. 1969-2018
51.1.52Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.53Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.6Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.7Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.8Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.1.9Heemkundevereniging Roerstreek – Jaarboek
51.23.1Historisch jaarboek voor het Land van Zwentibold 2010
51.23.2Historisch jaarboek voor het Land van Zwentibold 2011
51.23.3Historisch jaarboek voor het Land van Zwentibold 2012
51.23.4Historisch jaarboek voor het Land van Zwentibold 2014
51.24Jaarverslag Sociaal Historisch Centrum 2021
52.1Dialekten - Veldeke. 1949-1952, 1953-1956, 1957-1960, 1961-1964, 1965-1969, 1970-1972, 1973-1975, 1976-1978, 1979-1980, 1981-1982, 1983-1984, 1987-1988, 1989-1990, 1991-1992, 1993-1994, 1995-1996-1997, 2002 - 2006
52.2Dialectologie Volkskunde Naamkunde. Mededelingen van het P.J. Meertensinst. Amsterdam
52.50Bargoens voor beginners – 2003
53.1Honderd eeuwen Swalmen. A.E.L. Ramakers 1977
53.10Schutterijen en draaksteken te Swalmen. Neerlands Volksleven 1981 2x.
53.11Feestgids ter gelegenheid van het zilveren jubi leum van Harmonie Amicitia te Boukoul 1981
53.12Oudheidkundig en folkloristisch museum Asselt. Een inventarisatie 1986
53.13Gedenk- en programmaboekje der Fancy-fair te Asselt 1917
53.14De noormannen in Ascloa. M. Schrijnemakers. Fotokopieën.
53.15Kalender 1985 Mariabuurt Heide
53.16Swalmer Monumenten 2 x M.H.V.S. Swalmen
53.17Limburgse folklore in Asselt aan de Maas. Geschiedenis van Asselt zijn monumentaal kerkje en folkloristische gebruiken.
53.18Swalmen in oude ansichten 2 ex
53.19Oudheidkundige mededelingen 1974 A. Klasens P. Stuart Oudheidkundige vondsten in Swalmen
53.2Bijdragen tot de geschiedenis van Asselt en Swalmen. Fotocopieën. Publications deel XXXI
53.20Asselt aan de Maas. 1948. D. v.d. Ven. De Pelgrim Eindhoven
53.21Sociogram en deelname van de fabrieksarbeider aan het gemeenschapsleven. 1957 M.H.J. Naus
53.21.aIdem Gemeente Swalmen
53.22Info. St. federatie Limburgse Musea en oudheidkamers. 1983. Inventarisatie museum Asselt
53.23Kruisen en kapellen te Swalmen. W. Luys
53.24Verslag betreffende den aanleg der Staatsspoorwegen 1864
53.25Arbeidsconflict bij de firma Konings Machinefa briek te Swalmen in 1916.
53.26Kruisboogvereniging De vrijwillige schutter. Verslagen van secr. Sjeng Geerlings. 1938 - 1944
53.27Schutterij Oranje Boukoul. O.L.S. 1959
53.28Analen R.K. Theresia Kerk te Boukoul Swalmen 1935 - 1936
53.29Kroniek van een honderdjarige. Swalmens Liedertafel 1889 - 1989.
53.3Van Abdissenstraat tot Zandkuil G. Geraedts en F. Custers. Rabobank Swalmen
53.30Inventaris van de archieven der Gemeente Swalmen 1624 (1275) - 1939 W. van Mulken
53.31Ich haaj van dich mien leefste Zjwame. 90 jaar historie Swalmer Liedertafel 80 jaar Swalmens Liedertafel
53.32Periodieken Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen. Jaargangen 1981 t/m 1985 2 x, Jaargangen 1985 t/m 1990 2 x, Jaargangen 1991 t/m 1995 2 x, Jaargangen 1996 t/m 2000 2 x
53.32.aIndex Periodieken M.H.V.S. 1981 t/m 1995
53.33Feestboek ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van H. Beurskens
53.34Jubileumgids R.K.V.V. Boekoel. 60 - jarig bestaan voetbalclub. 50 - jarig bestaan voetbalclub
53.35Eucharistieviering 25 jarig jubileum. H. Naus te Boukoul
53.36Feestboek Buurtvereniging St. Antonius
53.37Kroniek voor Swalmen, Beesel en Belfeld. Samenst. Loe Giessen, Reuver
53.3850 jaar R.K. Gymnast. Verg. Sparta
53.39Inventarisatie Oudheidkundig en Folkloristisch Museum te Asselt
53.4Swalmer Industrie van vroeger tot nu. Milieu en Heemkundevereniging Swalmen 1982
53.4060 jaar Eszet - Feestgids 1989
53.41De Aartjes Asselt. 1 x 11 jaar.
53.42Parochiegids St. Lambertus 1963
53.43Bouwverordening der Gemeente Swalmen. Tot uitvoering der woningwet 1906.
53.4450 jaren arbeidersbeweging in Swalmen 1912 - 1962.
53.4535 jaar Trommel en Fluiterkorps
53.46Volleybalverg. S'62 te Swalmen Jubileumuitgave 10 jarig bestaan
53.47Gemeentegidsen der Gemeente Swalmen.
53.4850 jaar Tennisclub Swalmen 1941 - 1991
53.49Sociaal - culturele verenigingen in Swalmen Prov. Org. Welzijnsbev. Limburg
53.5Swalmen '40 - '45. Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen 1985.
53.5.aSwalmen '40 - '45. Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen 1985. Herdruk 1995
53.5.bDagboek van een evacuee. T. Abrahams. M.H.V.S. Swalmen
53.50Swalmen in Woord en beeld. Gedichten van Thies Janissen . M.H.V.S. te Swalmen
53.51Nova Theater te Swalmen. Diverse theater programma's Bioscoop te Swalmen.
53.52Fietsroute Swalmen. Op zoek naar de geschiedenis in het landschap. R.O.B. Amersfoort. W. Luys
53.5325 jaar Destatec te Swalmen Uitg. Tafeltennisvereniging
53.54De Swalmbode Jaargangen Nrs. 1 t/m 33
53.55't Zjwaemke - ingebonden. Jaargangen Nrs. 1 t/m 20. 2009/10 – 20 – 3. 2010/11 – 21 – 1 – 2. 2012 1 - 2. 2013 1 – 2. 2014 1 – 2. 2015 1 – 2. 2016 1 – 2. 2017 1 – 2. 2018 1 – 2. 2019 1 - 2.
53.56Cafés in Swalmen. Vroeger en nu. W. Perriëns
53.57Het bakhuis van Wylerhof. 1994. M.H.V.S. Samenstelling J. Alers
53.58Tussen horizon en avondrood. Gedichtenbundel van W. Heijnen. Inwoner van Leeuwen - nadien bewoner in 't Naoberhoes.
53.59Swalmer Vredesplatform. Oost West Thuis Best. Verslag Swalmer Vredesweek 1986
53.6Vijftig jaar R.K. Gymnastiekvereniging Sparta. 1927 - 1977
53.60Het culturele erfdeel van Mariabuurt Heide. Een halve eeuw Trommel- en Fluiterkorps Heide te Swalmen
53.61Knipselkrant 10 jaar Milieu- en Heemkundevereniging
53.62H. Lambertuskerk te Swalmen 't was, 't werd, 't is. 1897-1997
53.63Expressies Fotoboek Petrusberg St. Odilïenberg St. Jan Baptist Swalmen 2 ex.
53.64Een leven waard om geleefd te worden. Familie Boerma
53.65De school aan de Meestersweg te Swalmen en wat eraan vooraf ging. M.H.V.S. Swalmen - M. v. Avesaath - v.d. Broek
53.66Politiewijzer 1996-1997 Editie Beesel-Swalmen
53.67Het huis van de zeven zusters. Elle Eggels. Uitg. Vassalucci
53.68Kroniek 60 jaar getrouwd. Fam. Fransen - Linssen
53.69Sarah treffen. 17 april 1999 Reunie 1e klassers geb. jaar 48/49.
53.7Buurtvereniging St. Antonius 1945 - 1985. Feestboek ter gelegenh. v.h. 40-jarig jubilieum
53.70De Swalmbode. Administratie vanaf 1955. G. Geraedts
53.8St. lambertuskerk Swalmen 1896 - 1986. Kerkelijk Zangkoor 1936 - 1986
53.9Asselt, zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad. Goffin Maastricht.
55.1 Amateur-archeologen in Limburg. Opmerkelijke vondsten 1967 - 1980. Bonnefanten Museum Maastricht
55.10 Onze dooden uit den tweeden wereldoorlog 1940 - 1945. Maastricht - Paschen 194
55.100Marie Koenen
55.101Honderd jaar industrie in Noord-Limburg. 1839 – 1939 Auteur Dr. G.C.P. Linssen
55.102Limburg 80 – 81 fotoboek De Limburger Maastricht
55.103Museumboek voor Limburg – Auteur Ton Quik
55.104Limburgia – Kunstenaars komen naar Limburg. Exotica 1850 – 1950 Karin Daamen - Heeskens. Limburgs Museum 2007
55.105 Breekbaar verleden. Romeins glas in de Lage Landen. Auteur: F.M. van den Dries
55.106MOEDER MAAS een rivier om van te houden. Auteur: Margriet van Stratum
55.107Adel in ‘Limburg’of de Limburgse Adel, geschiedenis en repertorium 1590 – 1990 – Auteur: Lou Heynens
55.108Dit dorp, ik weet nog hoe het was. Uitgegeven door Mooi Limburgs Boekenfonds
55.109De laatste watersnood – Venlo. René Poels Journalist
55.11 Schutterswezen in het kanton Weert. Weert. De Tiendschuur 1986
55.110De boom en zijn vruchten. Vijftig jaar Staatsmijnen in Limburg. Auteur: Bernard Bekman 1952
55.111Monumenten van vroomheid. Kruisen, kapellen en vrijstaande heiligenbeelden. In Limburg – Peter Nissen en Koos Swinkels
55.112Noord-Limburg 1977. Oud nieuws in woord en beeld. Uitg. Dagblad voor Noord-Limburg B.V.
55.113De weerwolf is ver geweest – zo leeft hij voort. Klas 111 a van de Pedagogische Academie Roermond 1980
55.114COOP – KRACHT Coöperaties in de regio Roermond – Echt. In verleden en heden 1860 - 2012-12-18
55.115Kroniek van een weg in wording Dossier Rijksweg 73. Peter Hamerslag
55.116Tunnels Roermond en Swalmen - Rijkswaterstaat. En Combinatie Besix-Struktom
55.117Geconfisqueerd als vijandelijk vermogen. Het dossier Limburgse kastelen – Pons Mosae
55.118Kasteel en Landschap in Limburg. Werkgroep Kasteeldomeinen van de Stichting Limburgse Kastelen
55.119Represailles in Limburg in Limburg 1940 – 1945. Gewapend verzet en bloedige wraak
55.12 Limburgers naar Noord-Amerika. Overdruk uit Economisch en sociaal historisch jaarboek. 1972 G.C.P. Linssen
55.120D-Day in Zuid-Limburg Dagboek van de bevrijding
55.13 Van luiers, sluiers en hemden: geboorte, huwelijk en overlijden. Rijksarchief in Limburg
55.14 Volkskundig curiosa uit Limburgse musea. Tentoonstelling 1988. Limburg Volkskundig Centrum te Limbricht
55.15 Eenheid en scheiding van de beide limburgen. Verslagbundel van het op 26 mei 1989 te Alden Biesen gehouden concres bij gelegeneheid van de herdenking 150 jaar beide limburgen. Maaslandse Monografieën.
55.16 Kleine atlas voor de geschiedenis van de beide Limburgen. 1989 Maaslandse Monografieën.
55.17 Uit Anna's Santekraam. Volksgebruiken rond heiligen. Annie Schreuders - Derks
55.18 Het kerstgebeuren in prent en beeld. Verzameling Alfons Claes
55.19 Kerstmis. En waar de sterre bleef stille staan. Limburgs Volksk. Centr.
55.2"Van der nyersen upwaert". Limb. Gesch. - en Oudheidk. Genootschap Maastricht
55.20 St. Ambrosius Maandblad van den bijenhoudersbond 1946. Boerenbon Limburg en Noord-Brabant.
55.21 Limburgse volksverhalen in woord en beeld. Samenst. Drs. E. Tielemans - prof. Dr. S. Top
55.22 Oudheden opgepoetst. 125 jaar L.G.O.G.
55.23 Rijkspensieon V.O.V. Raad van Arbeid Venlo
55.24 Panorama van 3 eeuwen muziek in Limburg
55.25 Bodemcultuur. De geschiedenis van het ploegen. Limburgs Volkskundig Museum
55.26 De passiespelen van Tegelen. Jacques Schreurs m.s.c.
55.27 Van geboorte tot dood. Een literatuuroverzicht van de gebruiken in limburg. Drs. E. Tielemans
55.28 Vrouwen tussen grenzen. Limburgse vrouwen in de 19e en 20e eeuw. Heléne Vossen, Bien Kruijtzer en Yvonne de Vries
55.29 Met vliegende vaandels en slaande trom. Ontstaan en ontwikkeling van schuttersgilden en schutterijen in Limburg. Alfons Ising
55.3 Werkgeversorganisatie in katholiek patroon 1915 - 1940 G.C.P. Linssen
55.30 Programma van de 10e Limburgschen Katholiekendag
55.31 Interlimburgse Monumentenroute
55.32 Industriële archeologie in Limburg
55.33 Ambachten, beroepen en hun patroonheiligen
55.34 Limburgs Schutterstijdschrift
55.35 Repertorium op de limburgse Leeuw. Registers naar onderwerpen op brouwerijen hoeven, hoven, huis en eigennamen etc.
55.36 Koren op de molen. Langs de Itter. Heemkundevereniging Hunsel
55.37 Film als document. Naar een Limburgs Film- en Videoarchief
55.38 Ongewilde revolutie. Limburgs Maasland onder Frankrijk. 1794 - 1814. Limb. Gesch.- en Oudheidk. Genootschap
55.39 Zoeker op Limburg. Ton van Reen - Cas Oorthuis Limburgs Museum
55.4 Belasting, bevolking en bezit in Gelre en Zutphen 1350 - 1550. R. v. Schaïk
55.40 Geschiedenis van de landbouw in Limburg in de 20e eeuw. Maaslandse Monografieë
55.41 Van sjroöp tot suiker. De geschiedenis van de suikerbietenteelt in Limburg. M.J.M. Kerstens
55.42 Bier ! De geschiedenis van een volksdrank. Limburgs Museum Venlo
55.43 De musealisering van onze cultuur. De tijd in perspectief. J. v.d. Dussen. Goltziusmuseum Venlo
55.44 Jong Nederland 50 jaar vergroeid met Limburg. Uitg. Jong nederland Limburg
55.45 Middeleeuwse kastelen in Limburg. Verschijningsvorm van het kasteel zijn adellijke bewoners en hun personeel. Uitg. Limburgs Museum
55.46 Kastelen in Limburg. Stichting limburgse kastelen 1978 2e druk
55.47 Dagelijks leven op Limburgse kastelen 1350 - 1600. Verwantschap begrafenisgebruiken personeel en werkzaamheden
55.48 Van Graafschap Limburg tot Provincie Limburg
55.49 Uurwerken en uurwerkmakers in Limburg 1367 - 1850 Dr. P. Th. R. Mestro
55.05 Oude stads- en dorpstypen in Limburg
55.50 Limburg in bewegend beeld 1911 - 1996. Catalogus van film- en videomateriaal over Nederlands - Limburg
55.51 Limburgs Saghenboek. Auteur J.R.W. Sinninghe
55.52 Beschrijving van het Hertogdom Limburg. Auteur G.M. Poell
55.53 Herinneringen van vader tot zoon overgegaan met eenige uittrekzels uit oude werken. Tegelen en Steyl - Heemkundekring Tegelen
55.54 Ôs Tegele. 1982 Heemkundige Kring Tegelen
55.55 Gedenkboek Roermond. Civitas Ruraemunden sis. Ter gelegenheid van het 750 jarig bestaan van Roermond als stad
55.56 Geschiedenis van de St. Urbanus parochie Belfeld. Conité 400 jaar parochie Belfeld
55.57 Het gouden boek der K.A.B. in Limburg 50 jaren in arbeidersbeweging in Limburg. J. Jacobs
55.58 Geschiedenis van het seminarie van het eerste bisdom Roermond. 1570 - 1813. Dr. Hamans
55.59 Mosalect. Bloemlezing uit de Limburgse dialectliteratuur. Henric van Veldeke Maastricht
55.06 Volksgeneeskunde in Limburg. Bibliografie
55.60 Monumenten en momenten uit een rijk verleden. Van Barle tot Baarlo. H Basisvorming en musea. B. Boersema - Golzius museum lezing 1993
55.69 De jonge jaren van bouwmeester Cuypers. Dr. G.C.P. Linssen
55.07 Reisboek Limburg. W.L. Leclercq
55.70 Het Gelderse Land- en Stadsrecht van het Overkwartier van Roermond 1620. Dr. Berkvens, Dr. Venner en Mr. Spijkerb
55.71Vergaete oorlog. Aut. Fr. Criens
55.72De geschiedenis der bokkerijders in 't voormalige land van 's Hertogenrode. Dr. W. Gierlichs
55.73De kleiwarenindustrie in Belfeld, Reuver, Beesel en Swalmen. Heemkunde Vereniging Maas- en Swalmdal
55.74Zuid-Limburg Land vol kastelen. Verkend en gefotografeerd door J. Vemer
55.75Kastelen in het land van midden- en noord-Limburg. Verkend en gefotografeerd door J. Vemer
55.76Levensloop in Limburgse Literatuur tussen 1850 - 1960 Limburgs Museum. Auteur José Mouthaan
55.77In het gezelschap der engelen. Kinderbegrafenissen in Limburg 1856 - 1913. Limburgs Museum Auteur Bas de Werd
55.78Geschiedenis van Limburg Deel I. L.G.O.G. - Jos Venner
55.79Synthese - Uitgave D.S.M. over Zuid - Limburg
55.08 De verwoeste kerken van Limburg. A. v. Rijswijck
55.80100 Jaar Fanfare Wilhelmina Vlodrop
55.81Demografische ontwikkelingen van enkele Roerstreekdorpen in Oostelijk Midden-Limburg 1850 – 1935. Demografische ontwikkelingen op het pre-industriële platteland. Auteur J. Coenen
55.82125 jaar Dagblad voor Noord-Limburg. Van nieuws tot krant. De papieren stem van de regio
55.83Geschiedenis van Limburg Deel III Jos Venner. L.G.O.G.
55.84Geschiedenis en cultuur van het Hertogdom Gelre. Deel I. De gouden eeuw van Gelre
55.85Deel II. Kunst en cultuur van het Hertogdom Gelre.
55.86Noord- en Midden-Limburg van weleer.Uitg. History
55.87Verkenning digitalisering Limburgs cultureel erfgoed - Provincie Limburg
55.88Limburg en Limburg - De gids die hoogtepunten uit heden en verleden van beide Limburgen belicht. Provincie Limburg.
55.89Subsidies Cultuurbeleid 2001/2004. Cultuurbeleid Limburg 2001-2001. Uitwerking subsidiesystematiek en adviesstructuur
55.09 D-Day in Midden-Limburg. Tergblik op de bevrijding 2 dln.
55.90Iss wa!? Kijken in de keuken van de buur. Provincie Limburg, Landschaftsverband Rheinland
55.91Westrom een markant bedrijf 1974 – 1999
55.92De boerenkrijg in het departement van de Nedermaas. Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Maastricht 1961
55.93Geschiedenis van de beide Limburgen Deel 1. Prof. Dr. W. Jappe Alberts
55.94Geschiedenis van de beide Limburgen Deel II. Prof. Dr. W. Jappe Alberts
55.95Klapwaker Regionale Brandweer. Hoogwater Limburg december 1993
55.96Heyligen Huyskens. Kapellen langs velden en wegen in Limburg
55.97Daarom, de Maasplassen. Uitgeverij Wean
55.98Maas. Reportages, historische filmbeelden en verhalen met DVD
55.99Beeld van het Heilig Hart in Limburg. Godfried C.M. Egelie
6.01Streekplan Noord- en Midden-Limburg. Uitgangspunten als basis, ter discussie. Prov. Planologische Dienst Limburg 1974.
6.02Streekplan Noord- en Midden-Limburg. Grondgedachten als basis ter discussie. Prov. Planologische Dienst Limburg 1974
6.03Streekplan Noord- en Midden-Limburg. Facetstudies als basis. Bevolking en bevolkingsspreiding. Openluchtrecreatie. Vervoer en verkeer. Prov. Planologische Dienst Limburg 74/75.
6.04Integratieschets Noord- en Midden-Limburg. Prov. Best. Van Limburg 1980
6.05Voorontwerp Streekplan Noord- en Midden-Limburg. Tekst - bijl. - werkboekje - achtergrondinfo. Samenvatting. Prov. Bestuur van Limburg 1980
6.06Streekplan Noord- en Midden-Limburg. Standpuntbepaling. Prov. Bestuur van Limburg.
6.07Concept - bundeling inspraakresultaten 1980. Prov. Org. Welzijnsbevordering Limburg.
6.08Streekplan Noord- en Midden-Limburg. Toelichting. Prov. Bestuur van Limburg 1981
6.09Streekplan Noord- en Midden-Limburg. Bezwaarschriften - C - 28 nrs. 4-6-8-
6.10Streekplan Noord- en Midden-Limburg. Resultaten inspraak fase 1: deel 1. Centr. Begel. Comm. Inspr.Prov. Org. Welzijnsbevordering Limburg.
6.11Stedebouw en Volkshuisvesting. Nr. 4 april 1979 tijdschrift. Uitg. Samson.
6.12Perspectievennota. Eindverslag inspraakprocedure. Prov. Org. Welzijnsbev. Limburg 1977
6.13Basisontwikkelingsplan Nota 1. Uitgangspunten en doelstellingen. Stadsgewest Roermond 1976
6.14Basisontwikkelingsplan - Discussienota. Stadsgewest Roermond
6.15Studie Naar de distributieve voorzieningen in kleine kernen in het Stadsgewest Roermond 1977
6.16niet ingevuld
6.17Toeristisch en recreatief overall plan voor Limburg. Eindrapport 1980
6.18Nota landelijke gebieden in Limburg. Eindverslag inspraak. Prov. Org. Welzijnsbev. Limburg 1978. Voorlopig commentaar GS op TDC rapport. Maastricht 1981.
6.21Gewest Midden-Limburg
6.22Ontwerp Streekplan Noord- en midden Limburg. Algehele herziening.
6.23Raamplan Plattelandsontwikkeling Roermond. LLTB Advies mei 1999
6.24Raamplan Plattelandsontwikkeling Swalmen. LLTB Advies mei 1999
7.01Verzamelmap ruilverkaveling. Wat vindt de boer ervan? Landinrichting is plattelandsvernieuwing
7.02Ruilverkaveling Beesel -Swalmen.
7.03Boerderijverplaatsing
7.04Voorontwerp Ruilverkaveling Beesel - Swalmen.
7.05Ruilverkaveling Beesel - Swalmen.
7.06Rapport voor de ruilverkaveling Beesel - Swalmen.
8.01vervallen
8.02vervallen
8.03Limburg fantastisch. Adviezen en commentaren naar aanleiding van de enci-aanvrage. Comité Mergelland. 1979
8.04Streekcommissie. Inspraak bevolking in het Stadsgewest Roermond. Commentaar. Roermond Stadsgewest 1977.
8.05Het inrichten van de grindwinningsgebieden in Limburg. Provincie Limburg 1978. Maastricht.
8.06Visie op de herinrichting van het grindwinningsge- bied Rijkelse bemden, gemeente Beesel. V.W.G. - I.V.N. afd: Beesel-Belfeld-Tegelen.
8.07Ontgrondingen. Bijl: 1 van E-152 no. 1 Verordening op ontgrondingen in Limbrug, Bijl: 2 van E-152 no. 1. Wijziging verordening op ontgrondingen in Limburg
8.08Concept wijziging van de nota: Het inrichten van de grindwinningsgebieden in Limburg. Provincie Limburg 1982
8.09Limburg fantastisch. Antithese comité Mergelland. Deel 1. Een samenvatting van de argumenten tegen de verlening van een vergunning tot afgraving van het plateau van Margraten. Maart 1978.
8.10Interim advies. Landelijke commissie voor de coördinatie van het ontgrondingenbeleid. Juli 1978
8.11vervallen
8.12Landschap en ontgrondingen. Uitg. 30e nationale natuurbeschermingsdag. Stokkem 1983.
8.13Commentaar. Streekcommissie inspraak bevolking in het stadsgewest Roermond 1977
8.14Grind tot op de bodem. Stichting Natuur en milieu.R. Walenbergh 1986
8.15Beton zonder grind. UBM Studierapporten UBM Samenvatting
8.16Het verhaal van grind.
8.17Zwartboek over ontgrinding. Uitgave: Milieugroep Heel e.o.
8.18Zandmaas / Maasroute. Aanvullende startnota Baggerspeciedepots.
8.192e Baggerbestek Zandmaas. Roermond - Kessel - Rijkswaterstaat
8.20Zandmaas / Maasroute Trajectnota MER. Werken aan de Maas van morgen. Directoraat - Generaal Rijkswaterstaat
8.21Asgrico B.V. Ontgronding en herinrichting Asseltse plassen. Gevolgen voor dassen Dieslbosje ,mei 1989 - aug. 1989
9.01Verzamelmap Swalmer Landschap. Plantengroei in het Swalmdal J.J. Heijnen. Natuur en Landschap van Swalmen
9.02Baxhof. Verslag studiegroep I.V.N.
9.03Werkweekgids 1980, Swalmen - Beesel. Wageningen 1980. J.W. Kylstra.
9.04Het Swalmdal. Scriptie W. Kok 1976.
9.05Bosbeheersplan gemeentebossen Swalmen. J.H. Heijnen en W. Geraedts.
9.06Het Swalmdal, een beekdal van nationale betekenis. R. Lamme, R. van Wijk, L.v.d. Lans. Scriptie 1983
9.07Makrofaunaonderzoek van bronnen en beken in Swal men. Kwaliteit, typologie van bronnen, bedreigingen en beheersadviezen. Scriptie 1980. W.H.J.M. Geraedts.
9.08Hydrobiologisch onderzoek van het bronbos de Leucker en de beek de Swalm. Wageningen Scriptie 1981. M. Vos en J. v.d. Houdt
9.09De gevolgen van tijdelijke grondwaterstandsverla ging voor de makrofauna in het brongebied de Leucker. M. Vos. 1982
9.10Vogelinventarisatie Rijkelse Bemden. Verslag 1982 vogelwerkgroep afd Belfeld - Beesel- Tegelen. IVN
9.11Zoogdiereninventaris in het Swalmdal. Intern rapport veldwerkgroep VZZ. C. Bosman en K. Margry. Leiden 1983.
9.12Hydrobiologisch en vegetatief onderzoek van de Swalm, diverse bronnen en omgeving. Werkpracticum Swalmen. M.Tu.S. Venlo.
9.13Zoogdieren van het Swalmdal 1984. G. Bosman en C. Margry.
9.14Vlinderinventarisatie Swalmen 1985. W. Geraedts.
9.15Kleine landschapselementen. Project Swalmen werkplan 1984-85.
9.16Verdrogingsprojekt de Vuilbemden. Eindrapport 1993.
9.17Zorg voor Natuur en Landschap in de Gemeente Swalmen. Stichting IKL Roermond
9.18Grenzenloos genieten Maas-Swalm-Nette als grensverleggende kans. Staatsbosbeheer