Lezing "Natuur voor elkaar"

Op 24 mei vond in hoeve Genoenhof in Swalmen een mooie lezing plaats door Leo Reyrink (als Nederlandse bioloog al jaren in dienst bij het Maas-Swalm-Nette Verband, de natuurorganisatie in het Duitse grensgebied) over het onlangs verschenen boek: 'Natuur voor elkaar in het Grenspark Maas-Swalm-Nette'. In dit fraaie boek worden liefst 21 natuurgebieden tussen Echt en Venlo beschreven, ook aan de andere kant van de Maas en in het Duitse grensgebied. De geschiedenis en de betekenis van al deze gebieden worden verteld met verhalen en foto’s en in elk gebied wordt een mooie wandeling door het gebied beschreven. Ook het Brachter Wald met het munitiedepot, het Elmpter Schwalmbruch, het middenloopgebied van de Swalm en het Meerlebroek worden beschreven!
Het Krickenbecker See gebied werd reeds voor de oorlog aangewezen als beschermd natuurgebied en is vooral van belang voor watervogels als broedgebied, doortrekgebied en overwinteringsgebied. Vele vogelsoorten komen er voor zoals: Waterhoen, Meerkoet, wilde zwanen, Tafel-en Slobeenden, Kuifeend en veel ganzensoorten. Ook de Blauwborst is weer gesignaleerd.

 

Voor de wandelaars zijn in het gebied ook enkele vogelkijkhutten geplaatst. Van hieruit kan men waarnemen hoe Waterhoentjes, Meerkoeten en Futen hun kuikens grootbrengen. In het gebied komen meer dan 30 libelsoorten voor, met fraaie namen zoals Vroege Glazenmaker en Grote Roodoogjuffer.
Ook zeldzame planten komen voor zoals Wilde Gagel en Kleine Zonnedauw. Om bedreigde plantensoorten te beschermen worden in het gebied beheermaatregelen uitgevoerd en worden Elzen en Berken en andere opkomende struiken verwijderd, daar anders bosvorming optreedt en zullen allerhande zeldzame planten verdwijnen.
Het bij ons bekende gebied Elmpter Schwalmbruch is ongeveer 65 ha groot en sluit aan op ons Swalmdal. Het was vroeger een veel groter veenmoeras in het dal van de Duitse Swalm. De vroeger meanderende loop van de Swalm is nog herkenbaar. Deze Swalm is nu deels gekanaliseerd, maar men heeft oude meanders weer open gemaakt en nu is het een bijzonder fraai natuurgebied geworden met een centraal veenmoeras. Door het gagelveen werd een knuppelpad aangelegd en bij het jeneverbessen-struweel werd een uitzichttoren gebouwd. Het beheer vindt voor een deel plaats door een kudde van een oud schapenras: Moorschnucken. In het gebied komen diverse zeldzame planten voor zoals Zonnedauw, Blauwe Gentiaan, Gagel. En veel vogelsoorten: liefst 89 soorten zijn geteld waaronder de Blauwborst, de kleine Karekiet, Waterral, Roodborsttapuit, Boomleeuwerik en Nachtzwaluw. Ook hier komen vele soorten libellen voor. Van dit alles kregen we mooie plaatjes te zien en een goed verhaal te horen. In het boek staan dan ook vele foto’s van de voorkomende planten, vogels, en amfibieën. En natuurlijk verhalen over het waardevolle gebied, zo dicht bij huis.